Regulamin KSW VEGA LOK

REGULAMIN KLUBU SPORTÓW WODNYCH „VEGA” PRZY LOK PLESZEW

Tekst jednolity

Rozdział 1mmmm

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę KLUB SPORTÓW WODNYCH „VEGA” LOK PLESZEW zwane dalej – Klubem

§ 2 Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Siedzibą władz KLUBU jest miasto Pleszew siedziba LOK Pleszew ul Poniatowskiego 7.

§ 4 Klub jest stowarzyszeniem korzystającym z osobowości prawnej jednostki nadrzędnej LOK, działa w ramach Ligi Obrony Kraju w Pleszewie

§ 5 Proporzec Klubu stanowi biały trójkąt z trzema pasami w kolorach: białym, czerwonym i czarnym, przecinających w poprzek proporzec. Na ich tle umieszczona jest czteroramienna róża wiatrów w odcieniach błękitno – granatowych. Godłem jest prostokąt z trzema pasami w kolorach: białym, czerwonym i czarnym, przecinających w poprzek godło. Na ich tle umieszczona jest czteroramienna róża wiatrów w odcieniach błękitno – granatowych.

Klub używa pieczęci podłużnej z napisem: Liga Obrony Kraju Klub Sportów Wodnych „VEGA” LOK Pleszew 63-300 Pleszew ul. Poniatowskiego 7 tel. 7427-662

§ 6 Klub opiera swą działalność przede wszystkim na aktywności społecznej członków i działaczy. Decyzje merytoryczne w zakresie działalności statutowej należą do władz Klubu oraz powoływanych przez nie społecznych komisji.

Rozdział 2

Cel i środki działania.

§ 7 Cele Klubu :

 1. popularyzowanie ,organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach wśród członków klubu ich rodzin oraz innych osób pragnących zostać członkami Klubu lub uprawiać żeglarstwo
 2. podnoszenie kwalifikacji żeglarskich i poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,
 3. rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej,
 4. prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej,
 5. umożliwianie rekreacji na wodzie,
 6. kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
 7. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne.

§ 8 Klub realizuje swe cele przez :

 1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków klubu oraz umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu,
 2. objęcie żeglarstwem regatowym szerokich rzesz młodzieży
 3. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności Klubu i reprezentowanie wobec nich interesów członków Klubu i społeczności żeglarskiej.
 4. realizację zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową, samorządową i KOZŻ
 5. organizowanie kursów na stopnie żeglarskie,
 6. organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych oraz rekreacji wodnej,
 7. czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,
 8. kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich żeglarzy,
 9. koordynowanie i kontrolowanie działalności swych członków w zakresie wynikającym z ich przynależności do Klubu
 10. zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem,
 11. powoływanie społecznych fachowych komisji i zespołów żeglarskich oraz koordynowanie i kontrolowanie ich
 12. pomoc w tworzeniu nowych stowarzyszeń
 13. organizowanie szkoleń i kursów

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 9 Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10 Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

 1. obywatel polski a także pełnoletni cudzoziemiec , który pragnie realizować cele Klubu oraz złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
 2. Osoba niepełnoletnia poza spełnieniem warunków z ust 1 musi posiadać zezwolenie rodzica/opiekuna/.

§ 11 Członkami wspierającymi mogą być: osoby prawne i fizyczne , społeczne jednostki organizacyjne lub ich terenowe oddziały, zainteresowane działalnością żeglarską .

§ 12 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub rozwoju polskiego żeglarstwa.

§ 13 Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanej osoby. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania i wsparcia.

Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 14.

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
  1. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
  1. korzystać z pomocy i opieki Klubu w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
  1. brać udział w organizowanych przez Klub imprezach żeglarskich oraz przedsięwzięciach szkoleniowych,
  1. korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Władze Klubu,
  1. używać godła i proporca Klubu,
  1. korzystać z innych uprawnień, wynikających z działalności Klubu.
 1. Członkowie wspierający Klubu mają prawa wymienione w ust. 1, punkty 2-7 oraz mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem doradczym
 2. Członkom honorowym przysługuje prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
  1. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2 – 7

§ 15

Członkowie Klubu mają obowiązek:

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
 2. przestrzegania postanowień statutu Klubu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,
 3. przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,
 4. przestrzegania uchwał i decyzji władz Klubu
 5. regularnego opłacania składek członkowskich,
 6. godnie reprezentować Klub.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. rozwiązania się Klubu
  1. pisemnego zgłoszenia rezygnacji z członkowstwa w Klubie
  1. podjęcie przez Zarząd Klubu prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  1. podjęcia przez Walne Zgromadzenie ,na wniosek Zarządu,prawomocnej uchwały o wykluczeniu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu Klubu.
 2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
 3. rozwiązania się Klubu,
 4. rozwiązania się danej jednostki organizacyjnej,
 5. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Klubu,
 6. podjęcie przez Zarząd Klubu prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań w stosunku do Klubu.

§ 17

 1. W przypadku naruszenia przez członka Klubu postanowień statutu Klubu lub uchwał władz Klubu , Zarządowi Klubu przysługuje stosownie do okoliczności prawo do:
  1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia ich w określonym terminie,
  1. odmówienia pomocy lub poparcia do czasu usunięcia uchybień,
  1. zawieszenia w korzystaniu z określonych statutowych uprawnień członka Klubu do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Klubu
 2. Od decyzji Zarządu Klubu wymienionych w ust. 1 członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji wymienionych w ust. 1.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

 1. Władzami Klubu są :
  1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
  1. Zarząd Klubu,
  1. Komisja Rewizyjna Klubu,
 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 19. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że:

 1. liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Członkowie władz pochodzących z kooptacji nie mogą pełnić funkcji ani obowiązków Komandora Klubu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
 3. W razie ubycia w toku kadencji ze składu Zarządu Komandora Klubu Zarząd może powierzyć pełnienie tej funkcji do najbliższego Walnego Zgromadzenia jednemu z członków, wybranych w skład Zarządu przez Walne Zgromadzenie lub obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , w celu dokonania nowego wyboru.
 4. Ubycie z wybranego przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej liczby członków przekraczającej 1/3 pierwotnie wybranych powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd Klubu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dokonania wyborów uzupełniających.
 5. Walne Zgromadzenia sprawozdawcze i nadzwyczajne wybierają nowych członków władz na wszystkie miejsca, zwolnione przez uprzednio wybrane osoby, w tym również na miejsca obsadzone w drodze kooptacji.

§ 20

 1. Ta sama osoba nie może równocześnie być członkiem więcej niż jednej z władz, wymienionych w § 18 ust. 1 pkt. 2 i 3.
 2. Członkowie władz, o których mowa w § 18 ust.1:
  1. nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudniani przez Klub na podstawie umowy o pracę (dopuszcza się jedynie zatrudnienie jednego urzędującego członka Zarządu za zgodą Walnego Zgromadzenia)
  1. w przypadku nie uczestniczenia w pracach danego organu władzy Związku przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Klubu, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
  1. nie mogą – w okresie pełnienia funkcji we władzach Klubu- pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób we władzach Klubu albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.

§ 21 Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajnym lub nadzwyczajnym a zwyczajne sprawozdawczo-wyborczym lub sprawozdawczym.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 4 lata , a zwyczajne sprawozdawcze co roku pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami sprawozdawczo-wyborczymi
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:
  1. uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
  1. uchwały Zarządu Klubu,
  1. wniosku Komisji Rewizyjnej Klubu,
  1. wniosku zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu przez co najmniej 1/3 członków Klubu,
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane i powinno odbyć się w terminie określonym uchwałą poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub w ciągu 2 miesięcy od uchwały Zarządu w tej sprawie lub złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4.

§ 22 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Klubu zawiadamia Członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 24 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy :

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 5. uchwalanie statutu oraz zmian statutu Klubu
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Klubu i przeznaczenia jego majątku,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i Władze Klubu,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawach określonych w §19 ust. 1,
 9. określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Klubu,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez Władze i członków Klubu
 11. powołanie Komandora honorowego Klubu
 12. ustalanie zasad wyborczych
 13. ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 25 W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział :

 1. z głosem stanowiącym z uprawnieniami do głosowania Członkowie, którzy mają uregulowane zobowiązania finansowe względem Klubu.
 2. z głosem doradczym:
 3. goście zaproszeni przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Klubu
 4. członkowie lub przedstawiciele członków wspierających
 5. członkowie honorowi Związku

§ 26 Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Sejmik Związku, w tym Komandora, 1 -2 Wice Komandorów, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.
 2. Przydziału funkcji i zakresu obowiązków dokonuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie Komandor Klubu co Zarząd zatwierdza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Zarząd Klubu może wybrać ze swego grona Prezydium Klubu w składzie 3-5 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 27 Do zakresu działania Zarządu Klubu należy :

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  1. kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie ze statutem Klubu
  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  1. uchwalenie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w granicach udzielonych przez Walne Zgromadzenie upoważnień.
  1. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu,
  1. przyjmowanie i zawieszanie w prawach członków Klubu oraz podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Klubu w przepadku określonym w §18 ust1 pkt 4 i ust 2 pkt 4
  1. nadzorowanie i kontrola działaności członków Klubu w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia ,uchwał i zarządzeń Zarządu Klubu,
  1. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
  1. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców(w miarę potrzeb)
  1. wydawanie regulaminów wewnętrznych,
  1. podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
  1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu
  1. opiniowanie spraw związanych z działalnością żeglarską w obszarze działania Klubu
  1. współpraca z organizacjami i instytucjami popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską,
  1. angażowanie, zwalnianie i ustalanie warunków pracy pracowników Klubu

§ 28 Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. W przypadku wybrania Prezydium, Zarząd KLUBU zbiera się dwa razy w roku, a posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Komandora (Prezesa) lub wicekomandora (Wiceprezesa), a w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 29 Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb prac Zarządu Klubu oraz komisji problemowych określa regulamin wydany przez Zarząd Klubu.

§ 30 Komandor Honorowy Klubu

Walne Zgromadzenie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu, może powołać na okres kadencji Komandora Honorowego Klubu.

§ 31 Do zakresu zadań i uprawnień Komandora Honorowego Klubu należy:

 1. patronowanie inicjatywom żeglarskim,
 2. przewodniczenie komitetom honorowym najważniejszych imprez żeglarskich organizowanych przez Klub,
 3. wspieranie kontaktów Władz Klubu z Władzami Państwowymi i Samorządowymi.

§ 32 Komisja Rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalaności Klubuze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości ,rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:
 4. informowanie Zarządu Klubu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usunięcia tych uchybień
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie ocen działalności Zarządu Klubu oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu
 6. Komisja Rewizyjna Klubu dla realizacji swych celów jest upoważniona do:
 7. żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Klubu, podległych mu komisji i innych organów oraz od ich członków i od pracowników Klubu,
 8. zwracania się do władz państwowych, samorządowych i administracyjnych oraz do władz PZŻ o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyników.
  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
  1. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Klubu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§ 33

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na dochody Klubu składają się :
  1. składki członkowskie,
  1. darowizny, subwencje i dotacje,
  1. wpływy z działalności statutowej,
  1. inne wpływy.

§ 34

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie Komandora lub Wicekomandora oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Klubu.
 2. Uchwały Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego, wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
 3. Dokumenty wystawione przez Klub(za wyjątkiem ust.1) podpisują dwie osoby tj.Komandor lub Wicekomandor oraz Sekretarz.

§ 35

1. Związek gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Podstawę gospodarki finansowej Klubu stanowi budżet uchwalany przez Zarząd Klubu.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązywanie Klubu

§ 36 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§ 37

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu się Klubu.
 2. Uchwała o której mowa w ust. 1 pkt 2 może być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby delegatów.
 3. Sposób likwidacji Klubu określa statut Ligi Obrony Kraju

Rozdział 7

Inne ustalenia

§ 38. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie ze statutem Ligi Obrony Kraju.

Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu w dniu 12.01.2006