Statut Stowarzyszenia KSW VEGA

Statut Stowarzyszenia Klub Sportów Wodnych “VEGA” Pleszew

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Klub Sportów Wodnych “VEGA” Pleszew i jest zwane w dalszej części statutu Klubem.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz Klubu jest miasto Pleszew w gminie Pleszew w województwie wielkopolskim.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Proporzec Klubu stanowi biały trójkąt z napisem VEGA według wzoru określonego przez Zarząd Klubu.
 2. Klub może używać bandery Polskiego Związku Żeglarskiego na powszechnie obowiązujących zasadach.
 3. Klub używa pieczęci o treści oraz według wzoru określonego przez Zarząd Klubu.

§ 6

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na aktywności społecznej członków.
 2. Decyzje merytoryczne w zakresie działalności statutowej należą do władz Klubu oraz powoływanych przez nie społecznych komisji.

Rozdział 2 Cel i środki działania.

§ 7

Celami Klubu są:

 1. popularyzowanie ,organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach wśród członków Klubu ich rodzin oraz innych osób pragnących zostać członkami Klubu lub uprawiać żeglarstwo,
 2. podnoszenie kwalifikacji żeglarskich i poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,
 3. rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej,
 4. prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej,
 5. umożliwianie rekreacji na wodzie,
 6. kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
 7. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne.
 9.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 10. szkolenie żeglarskie i motorowodne dzieci i młodzieży

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków Klubu oraz umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu,
 2. objęcie szkoleniem żeglarskim w tym regatowym dzieci i młodzieży,
 3. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności Klubu i reprezentowanie wobec nich interesów członków Klubu i społeczności żeglarskiej,
 4. realizację zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową, samorządową i żeglarską,
 5. organizowanie kursów na stopnie żeglarskie,
 6. organizowanie szkoleń żeglarskich,
 7.  szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich,
 8. organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych oraz rekreacji wodnej,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,
 10. koordynowanie i kontrolowanie działalności swych członków w zakresie wynikającym z ich przynależności do Klubu
 11. kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich żeglarzy,
 12. zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem żeglarskim,
 13. powoływanie społecznych fachowych komisji i zespołów żeglarskich,
 14. pomoc w tworzeniu nowych stowarzyszeń żeglarskich,

Rozdział 3 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która pragnie realizować cele Klubu oraz złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
 2. Osoba niepełnoletnia poza spełnieniem warunków z ust. 1 musi posiadać zezwolenie przedstawiciela ustawowego ( rodzica, opiekuna ).

§ 11

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobości prawnej, zainteresowane działalnością żeglarską.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub rozwoju polskiego żeglarstwa.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanej osoby.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania i wsparcia. 3.Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 14

  1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
   1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu;
   2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Klubu,
   3. korzystać z pomocy i opieki Klubu w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
   4. brać udział w organizowanych przez Klub imprezach żeglarskich oraz przedsięwzięciach szkoleniowych,
   5. korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu na jednakowych prawach,
   6. używać oznaczeń Klubu,
   7. korzystać z innych uprawnień, wynikających z działalności Klubu.
  2. Członkowie wspierający Klubu mają prawa wymienione w ust. 1 punkty 2-7, a ponadto mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem doradczym.
  3. Członkom honorowym Klubu przysługuje prawo do:
   1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym;
   2. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2 – 7.

§ 15

Członkowie Klubu mają obowiązek:

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
 2. przestrzegania postanowień statutu Klubu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,
 3. przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,
 4. przestrzegania uchwał i decyzji władz Klubu,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. likwidacji Klubu,
  2. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
  3. podjęcie przez Zarząd Klubu prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie opłacenia składek za okres co najmniej jednego roku,
  4. podjęcia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu uchwały o wykluczeniu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu Klubu,
  5. śmierci członka Klubu.
 2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
  1. likwidacji Klubu,
  2. ustania bytu prawnego członka wspierającego,
  3. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
  4. podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań w stosunku do Klubu.

§ 17

 1. W przypadku naruszenia przez członka Klubu postanowień statutu Klubu lub uchwał władz Klubu , Zarządowi Klubu przysługuje stosownie do okoliczności prawo do:
  1.  zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia ich w określonym terminie,
  2.  odmówienia pomocy lub poparcia do czasu zaprzestania lub usunięcia uchybień,
  3.  zawieszenia w korzystaniu określonych statutowych uprawnień członka Klubu do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. Od decyzji Zarządu Klubu wymienionych w ust. 1 członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji wymienionych w ust. 1.
 3. Zawieszenie statutowych uprawnień członka, o których mowa w ust. 1 pkt 3 tego paragrafu nie może dotyczyć uprawnień wpływających na prawo do wnoszenia i popierania odwołania od decyzji Zarządu Klubu, w tym prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu.

Rozdział 4 Organy Klubu

§ 18

Organami Klubu są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
 2. Komisja Rewizyjna Klubu,
 3. Zarząd Klubu. Kadencja organów Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

Komandor Honorowy Klubu jest honorowym reprezentantem Klubu w zakresie zleconym przez Zarząd Klubu.

§ 20

 1. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 2. Członkowie organów Klubu nie mogą – w okresie pełnienia funkcji we władzach Klubu – pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób we władzach Klubu albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.
 3. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku nieuczestniczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w pracach danego organu władzy Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy władzom Klubu przysługuje prawo odwołania członka organu z danej funkcji. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, Walne Zgromadzenie Członków Klubu

Walne zgromadzenie

§ 21

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest co roku przez Zarząd Klubu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:
  1. uchwały Walnego Zgromadzenia,
  2. uchwały Zarządu Klubu,
  3. wniosku Komisji Rewizyjnej Klubu,
  4. wniosku zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu przez co najmniej 1/3 członków Klubu,
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane i powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy od uchwały Zarządu w tej sprawie lub złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 3 i 4 powyżej.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia Członków Klubu nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków Klubu może obradować przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych członków Klubu w drugim terminie.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy :

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Klubu lub organów Klubu,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Komandora, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Klubu,
 5. uchwalanie statutu oraz zmian statutu Klubu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Klubu i przeznaczenia jego majątku,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i organy Klubu,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawach określonych w§24 ust.1 pkt3 i ust.2 pkt. 4 oraz w § 25 ust. 1,
 9. określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Klubu,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez organy i członków Klubu,
 11. powołanie Komandora honorowego Klubu, ustalanie szczegółowych zasad wyborów do organów Klubu, ustalanie wysokości składki członkowskiej, inne sprawy określone w statucie jako kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi, a także, jako obserwatorzy, goście zaproszeni przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu lub Zarząd Klubu Zarząd Klubu.

Zarząd klubu

§ 26

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, w tym z Komandora, wybieranego w wyborach bezpośrednich przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. W skład Zarządu Klubu, poza Komandorem, wchodzą jeden bądź dwóch Wicekomandorów, a także Sekretarz, Skarbnik i pozostali Członkowie Zarządu.
 3. Przydziału pozostałych – poza Komandorem – funkcji i zakresu obowiązków dokonuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu Komandor. Zarząd zatwierdza decyzję Komandora w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Zarząd Klubu może wybrać ze swego grona Prezydium Klubu celem organizacji prac Zarządu.

§ 27

 1. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy :
  1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie ze statutem Klubu,
  3. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  4. uchwalenie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w granicach udzielonych przez Walne Zgromadzenie upoważnień.
  6. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu,
  7. przyjmowanie i zawieszanie w prawach członków Klubu oraz podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Klubu w przypadku określonym w §24 ust1 pkt 3 i ust 2 pkt 4 statutu,
  8. nadzorowanie i kontrola działalności członków Klubu w zakresie przestrzegania statutu ,uchwał Walnego Zgromadzenia ,uchwał i zarządzeń Zarządu Klubu,
  9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
  10. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (w miarę potrzeb)
  11. wydawanie regulaminów wewnętrznych,
  12. podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
  13. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu,
  14. opiniowanie spraw związanych z działalnością żeglarską w obszarze działania Klubu,
  15. współpraca z organizacjami i instytucjami popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską, 16) angażowanie, zwalnianie i ustalanie warunków pracy pracowników Klubu
 2. Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli za Klub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Komandora lub Wicekomandora. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Komandora lub Wicekomandora i Skarbnika.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 2. W przypadku wybrania Prezydium, Zarząd Klubu zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 3. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Komandora lub Wicekomandora, a w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 29

Szczegółowy sposób działania, organizację i tryb prac Zarządu Klubu oraz komisji problemowych określa regulamin wydany przez Zarząd Klubu.

Komandor Honorowy Klubu

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu, może powołać na okres kadencji Komandora Honorowego Klubu.

§ 31

Do zakresu zadań i uprawnień Komandora Honorowego Klubu należy:

 1. patronowanie inicjatywom żeglarskim,
 2. przewodniczenie komitetom honorowym najważniejszych imprez żeglarskich organizowanych przez Klub,
 3. wspieranie kontaktów organów Klubu z organami administracji publicznej oraz instytucjami działającymi w sferze publicznej.

Komisja rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, i Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola i nadzór nad całokształtem działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:
  1. informowanie Zarządu Klubu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usunięcia tych uchybień,
  2. składania Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdania ze swej działalności i przedstawienia ocen działalności Zarządu Klubu oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu
 4. Komisja Rewizyjna Klubu dla realizacji swych celów jest upoważniona do:
  1. żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Klubu, podległych mu komisji i innych organów oraz od członków i pracowników Klubu,
  2. zwracania się do organów administracji publicznej oraz do władz Polskiego Związku Żeglarskiego o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyników.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
 6. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Klubu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy co najmniej ½ obecności członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5 Majątek i fundusze Klubu

§ 33

  1. Majątek Klubu mogą stanowić w szczególności: środki pieniężne, inne ruchomości oraz nieruchomości.
  2. Na dochody Klubu składają się :
   1. składki członkowskie,
   2. darowizny, subwencje i dotacje,
   3. wpływy z działalności statutowej,
   4. inne wpływy.

§ 34

Uchwały Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Klubu, wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 35

 1. Klub gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Klubu stanowi budżet uchwalany przez Zarząd Klubu.

Rozdział 6 Zmiana statutu i rozwiązywanie Klubu

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu. Postanowień o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Klubu nie stosuje się w tym zakresie.

§ 37

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu.
 2. Uchwała o której mowa w ust. 1 pkt 2 może być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu. Postanowień o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Klubu nie stosuje się w tym zakresie.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

Statut uchwalono na Zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 10.04.2012r.